Stichting SOP Rotterdam

Srpsko Omladinsko Prijateljstvo

Huishoudelijke

regels

Huishoudelijke

regels

Stichting SOP Rotterdam

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Wij beogen met Stichting SOP Rotterdam bij te dragen aan het welzijn, de gezondheid en de zorg over jeugd, waarin wij onze eigen Servische identiteit en tradities met veel enthousiasme binnen de doelen welzijn, gezondheid en zorg willen presenteren én willen verankeren binnen de Nederlandse samenleving.

 

1. Deelname aan activiteiten is open voor alle kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 18 jaar. Ouders en belangstellenden worden, mits daar de mogelijkheid

en de vraag naar is, betrokken bij evenementen.

 

2. Deelname aan activiteiten is op vrijwillige basis en mag dan ook, zonder opgave van reden, op ieder moment beëindigd worden door iedere deelnemer.

 

3. Tijdige aanmelding voor evenementen wordt verwacht in verband met planning en onkosten.

 

4.Stichting SOP is niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan. In ieder ander geval worden eventuele dergelijke gebeurtenissen in der minne afgesproken.

 

5. Het nuttigen van eten en drinken is op aangewezen plekken toegestaan. Alcohol vóór en tijdens activiteiten is voor begeleiders en bestuur ten strengste verboden. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

 

6. Iedereen gaat met respect met elkaar om. Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

 

7. Wees zuinig op de aanwezige accommodatie, materialen en andere rekwisieten in gebruik en voorkom vernielingen. Opruimen is een taak van ons allemaal.

 

8. Iedereen wordt gevraagd om te denken aan zijn eigen en andermans veiligheid. Gevaarlijke situaties worden direct bij het bestuur en de begeleiding gemeld.

 

9. Het bestuur luistert ten alle tijde naar alle deelnemers en betrokkenen. Opmerkingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Alle opmerkingen zullen door het bestuur in behandeling worden genomen.

 

10. Het bestuur nodigt ook ouders van deelnemers uit om mee te denken over het beleid van Stichting SOP. Zij kunnen zich aanmelden voor de eventuele (open) vergaderingen. Belangstelling in het beleid van de stichting vinden wij relevant en welkom, alsmede ieders eigen bijdrage. Inzicht in het beleid van de stichting en de jaarcijfers zijn voor iedereen te raadplegen op onze website: www.soprotterdam.com.

 

Dit huishoudelijk reglement geeft weer waar wij als stichting voor staan. Het is ieders taak om deze bewoordingen en bedoelingen in de praktijk uit te voeren.

Wij verzoeken iedereen om de bovengenoemde punten te realiseren en om van SOP een sociaal-maatschappelijke en gerespecteerde stichting te maken en te behouden.