Stichting SOP Rotterdam

Srpsko Omladinsko Prijateljstvo

Beleidsplan2021 – 2025 Stichting SOP Rotterdam

Stichting SOP Rotterdam

 

RSIN: 8563.68.842.

 

Poseidonstraat 7

3054 PZ Rotterdam

Tel: +31641173071

KVK: 66038138

Bank: NL97RABO0310651867

info@soprotterdam.com

www.soprotterdam.com

 

 

Stichting SOP Rotterdam: Beleidsplan 2021 – 2025

 

Inhoudsopgave:

 

1. Inleiding

 

2. Strategie

2.1 Achtergrond

2.2 Doelstelling

2.2.1 Maatschappij en welzijn

2.2.2 Gezondheid

2.2.3 Jeugdzorg

2.3 Missie en visie

 

3. Beleid

3.1 Onze feitelijke werkzaamheden (3.1.1/3.1.2/3.1.3)

3.2 Werving financiële middelen

3.3 Vermogensbeheer en uitgavenbeleid

3.4 Beschikken over het vermogen van de instelling

 

4. Overige

4.1 Het bestuur

4.2 Publicatieplicht

 

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting SOP Rotterdam, “Servische Jeugdvriendschap”. Wij beogen met de oprichting van Stichting SOP Rotterdam bij te dragen aan het welzijn, de gezondheid en de zorg over jeugd. Middels onze oprichting willen wij naar buiten toe te treden als een uitnodigende organisatie voor deze specifieke jeugdgroep. Aansluitend op het voorgaande is het welzijn, de gezondheid en de zorg betreffende de jeugd belangrijke uitgangspunten waar wij een algemeen belang in zien voor de Nederlandse samenleving. Dit betekent dat wij middels deze drie rubrieken een algemeen nut beogen na te streven. In dit beleidsplan, dat wij opstellen voor de periode 2021 en 2025, willen wij een helder beeld schetsen van onze activiteiten, die wij sterk beogen te vertegenwoordigen. Onze uitdagingen zijn (regionale-) naamsbekendheid, het werven van materiële- en financiële middelen door fondsen wervingen en het verwezenlijken van deugdelijke activiteiten die bijdragen aan jeugdzorg, volksgezondheid en welzijn. Het bestuur beseft dit en maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke stappen het neemt tot op heden en wil nemen in de toekomst om Stichting SOP Rotterdam tot een succesvolle, duurzame organisatie te maken voor al haar betrokkenen. Een ferm doorzettingsvermogen, algemene positieve instelling en gestuurde creativiteit zijn eigenschappen die wij als gezamenlijk bestuur samen met de vrijwilligers bezitten en uit zullen dragen binnen onze projecten. Wij geven dit graag mee aan iedere lezer van dit beleidsplan.

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting diens beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16.01.2021 en strekt zich uit over de periode 2021 – 2025. In dit plan geven wij aan wat onze ambities zijn en hoe wij die waar willen maken. Het gaat ons bij de beschrijving vooral om toekomstgerichte ambities en realistische doelstellingen. Dit beleidsplan geeft een strategisch inzicht in de bredere achtergrond en de beweegredenen van de stichting. Onze oprichtingsachtergrond, onze doelstelling tezamen met de pijlers die wij terug laten keren in iedere activiteit, alsmede onze missie en visie worden behandeld in het 2e hoofdstuk. Hier bedoelend welzijn, cultureel , gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkeling samenwerking, religie en levensbeschouwing allen zoals benoemd in (AWR) artikel 5B. Onze feitelijke werkzaamheden, onze fondsenwerving alsmede het vermogensbeheer en ons bestedingsbeleid zal nader worden toegelicht in het 3e hoofdstuk. In het 4e hoofdstuk zal ons bestuur, ons beleid ten opzichte van beloningen, de administratieve organisatie beschikkingsmacht en besteding criterium en de publicatieplicht worden toegelicht. Wij beogen met dit beleidsplan een transparant, helder en conform beeld te geven van waar wij voor staan en dit ook zodanig duurzaam vast te leggen voor de toekomst.

 

 

2. Strategie

2.1 Achtergrond

Stichting SOP Rotterdam vindt haar oorsprong in de jeugdgerichte initiatieven van dhr. Milan Vukas, die hij vanaf 2003 succesvol heeft vervuld in de vorm van activiteiten voor kinderen uit de Servische gemeenschap in de regio Zuid-Holland rondom Rotterdam en Dordrecht. De realisatie was te danken aan de inzet van vrijwilligers en uiteraard de financiële steun van donateurs.

Stichting SOP Rotterdam is opgericht vanuit de grotere wens van de voorgenoemde groep enthousiasten, alsmede betrokkenen aan de aanvankelijke activiteiten vooraf aan de officiële oprichting, om de jeugd kennis te laten maken met de inbedding van hun Servische afkomst op

Nederlandse bodem. Wij geloven dat deze inbedding een ontstijgend algemeen belang met zich mee draagt, dat kenmerkend is voor de bewustwording van hun afkomst in Nederland.

 

2.2 Doelstelling

2.2.1 Maatschappij en welzijn

Duidelijk mag zijn dat wij ons graag omgevingsgericht opstellen en daarmee ook de samenleving als belangrijke omgeving ervaren waar deze jeugd opgroeit, zich ontwikkeld en als volwaardig deelnemer in de maatschappij op den duur als volwassene een waardevolle bijdrage kan leveren. Middels onze activiteiten beogen wij een gunstige werking te beogen richting de samenleving als geheel, omdat wij geloven dat dit naast maatschappelijk begrip voor de identiteit van de kinderen zoals genoemd in de statuten en onze open, op het christendom gebaseerde cultuur in zijn algemeenheid, naast diens cultivering, tevens algemene cohesie voortbrengt en het algemeen belang dient in de samenleving die wij na streven.

 

2.2.2 Gezondheid

Voortbouwend op maatschappelijke bewustwording van de identiteit van de kinderen voor al onze betrokkenen, richten wij ons op alles dat „hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’. Dit omvat het onderdeel volksgezondheid en al onze activiteiten die een gezonde levensstijl nastreven. Wij willen hiermee wijzen op een lijfspreuk die wij nastreven in al onze activiteiten: mens sana in corpore sano – oftewel, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dit gedachtegoed keert terug in de feitelijke activiteiten die als kenmerk hebben: regels, afspraken en een goede uitoefening van bewegingen vinden wij niet alleen belangrijk voor onze deelnemers, óók tellen deze mee als rolmodel voor onze eigen identiteit. Dit gedachtegoed vindt volgens ons aansluiting bij de algemene wetenschap dat volksgezondheid ons allen(be)treft en daarmee een algemeen nut dient.

 

2.2.3 Jeugdzorg

Het hedendaagse spectrum waarin de jeugd opgroeit is breed: de vele digitale informatiestromen, de talloze confronterende maatschappelijke ontwikkelingen en de verwachtte meningsvorming van een ieder waar al vroeg in wordt geïnvesteerd in deze steeds groeiende individualistische samenleving, zijn realiteiten waarmee onze jeugd dagelijks mee in aanraking komt. Wij willen er zorg voor dragen dat o.a. deze ontwikkelingen, die weliswaar bevorderlijk kunnen zijn voor de individuele groei van een kind, geen afbreuk doen aan het collectieve geheel van onze samenleving. De collectiviteit die wij door onze activiteiten pogen bij te brengen aan alle identiteiten van de kinderen zelf, die volgens ons gestoeld is op diens christelijke achtergrond, namelijk vergeving in de ruimste zin van dit woord, willen wij niet alleen stimuleren bij onze betrokkenen: ook willen wij hiermee onze partners, donateurs, omgevingsverantwoordelijken en al onze toeschouwers hiermee een voorbeeld geven hoe een kind op een collectieve wijze, namelijk met andere kinderen, een juiste ontwikkeling ervaart in een sociale sfeer. De zorg staat hier voorop: kinderen leren met elkaar te communiceren, afspraken te maken en positief te blijven, want respect voor elkaar betekent ook begrip kweken, wanneer dan ook. Dit sluit volgens ons goed aan bij het algemeen nut dat onze stichting beoogt middels haar feitelijke werkzaamheden.

 

2.3 Missie en visie

De missie van Stichting SOP Rotterdam is het overbruggen, cultiveren en versterken van de band tussen de Nederlandse én de Servische identiteit bij de jeugd binnen de overkoepelende

Nederlandse samenleving. De belangstellenden van Stichting SOP Rotterdam zijn sterk overtuigd dat de door ons beoogde doelen een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij daar de resultaten kunnen dienen als bron van informatie en inspiratie voor iedereen. De Servische identiteit nodigt uit en is typerend op dit vlak: wij hebben reeds al álle kinderen, ongeacht afkomst, verwelkomd op onze activiteiten en doen dit voortdurend via onze projectpartners – zoals locatie- en afdelingshoofden, donateurs, samenwerkende organen, opdat zij met elkaar in contact komen en met elkaar kunnen groeien op een wijze waar uiteindelijk ieder lid van onze samenleving profijt van heeft en zodat iedereen zich op een gezonde wijze thuis voelt.

 

 

3. Beleid

3.1 Onze feitelijke werkzaamheden

Om haar doelstelling van de Statuten te behalen en de onderliggende onderdelen welzijn, volksgezondheid en jeugdzorg te verbinden met deze doelstelling, respectievelijk uiteen gezet hiervoor in de sub paragrafen 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3, zijn onze feitelijke werkzaamheden mede bepalend voor onze doelstelling. De activiteiten en bijbehorende werkzaamheden worden in verband gebracht met de onderliggende onderdelen welzijn, volksgezondheid en jeugdzorg.

 

3.1.1 Folklore

Een belangrijk kenmerk van de Servische cultuur is de folklore, oftewel de „kolo‟. De kolo wordt in groepsverband gedanst, waar zowel meisjes als jongens een speciale rol in dragen. Deze groepen zijn tussen de 10 en 25 deelnemers groot en treden collectief op, waarbij communicatie, coördinatie en samenwerking tussen de groepsleden essentieel zijn om als eenheid te fungeren, wat aansluit op ons maatschappelijk perspectief van jeugdzorg. Wij hebben maar liefst twee groepen die ingedeeld zijn naar kinderen en jongeren naar leeftijd die wekelijks buiten de schoolvakanties om onder leiding van de professionele choreograaf dhr. MilanTeodosić traditionele uitvoeringen oefenen, trainen en perfectioneren. De intensiteit en fysieke bewegingen die worden uitgevoerd dragen bij aan onze visie van volksgezondheid: het is immers een goed voorbeeld van gezond blijven voor toeschouwers op openbare evenementen waar onze kinderen optreden. De optredens zijn publiekelijk ter gelegenheid van een kerkelijke viering (Vidovdan, Sveti Sava…), folklore festivals, culturele en andere feestdagen in binnen en buitenland. De welzijnsfactor komt naar voren in de uiting van ons gedachtegoed, waarmee wij de gemeenschappen waarin de optredens plaatsvinden, een beeld willen geven van een hechte, pluriforme houding, die wij met onze groep willen reflecteren op de samenleving. Zowel bij deze publieke optredens en alle activiteiten vragen wij publiek en kinderen de deelnemers, om zijn goede vriend uit school/buurt ook eens kennis met de Stichting te laten maken.

 

3.1.2. (inter-) culturele activiteiten

Alle overige activiteiten die een interactief, educatief en beweging gericht karakter hebben worden in het algemeen ervaren als „gereedschap‟ voor cultureel en emotioneel verbinden van Nederlandse jeugd, fysieke welgesteldheid en gezonde levensstijl. Dit bedoelend om te stimuleren de algemene maatstaven van volksgezondheid, de zorg over de ontwikkeling van de jeugd en het maatschappelijk welzijn en het positieve effect dat uit gaat van het samen zijn van allen. Activiteiten zijn echter bij SOP Rotterdam meer dan alleen het voorgaande dat is omschreven. De activiteiten worden ten alle tijde voorbereid, uitgevoerd en uitgelegd onder het toeziend oog van professionele medewerkers. Publiek, ouders en andere betrokkenen nemen hun bevindingen van zo een dag deel, culturele activiteiten ook als een nieuw ervaring mee. Voorbeelden hier zijn samenwerkingen in de vorm van clinics uit de hoogste rangen van de betaalde sport in Nederland. De betrokken jeugdige deelnemers zien deze tijdelijke begeleiders als rolmodellen , waardoor kracht wordt bijgezet aan hun beeld over

gezondheid, welzijn en zorg over anderen. Dit betekent dat de kinderen rechtstreeks het algemeen belang raken door op een verantwoorde wijze aan activiteiten mee te doen, dat in het belang is van de gemeenschap in het algemeen.

 

3.1.3. Uitbreiding lopende- en nieuwe activiteiten

Nieuwe activiteiten willen we uitbreiden op cultureel vlak en taalkundige identiteit van kinderen in Nederland met Servische afkomst. Het voornemen is om een Servische zaterdag school in Rotterdam met een gecertificeerde leraar op te richten. De stichting hoopt middels te verwerven animo inschrijvingen van kinderen in de leeftijd t/m 18 jaar, komende tijd haar verwachting van rond de 25 kinderen te bevestigen. De stichting, vertegenwoordiger van de school, zal trachten om in samenwerking met Nederlandse en Servische autoriteiten een basis opleiding aan kinderen geven in het begrip van letteren. Hierbij bedoelend het Servische cyrillische schrift lezen/schrijven, wetenschappen cultuur, geschiedenis, literatuur, taalkunde (linguïstiek), romans en gedichten lezen, volgens de officiële programma Servische ministerie van onderwijs.  Om dit voornemen structuur te geven gaat het bestuur komende tijd contacten  leggen met gemeente Rotterdam, directeur  Arnaud Gouillon van afdeling bestuur voor samenwerking met diaspora van Serviërs te ministerie van Servische buitenlandse zaken en het Servische ministerie van onderwijs. Om hieraan structuur aan te geven is de Stichting SOP Rotterdam, de aangebroken jaar 2021, een prioriteit.

Op onze website www.soprotterdam.com kunt u nog meer verslagen en beeldmateriaal vinden van onze afgelopen activiteiten en activiteiten die in de tussentijd hebben plaatsgevonden.

 

3.2 Werving financiële middelen

Om de voorgenoemde doelstelling uit hoofdstuk 2 van Stichting SOP Rotterdam te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse- en basiskosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Maar, wil de Stichting kunnen groeien tot een organisatie- en aanspreekpunt tot zelfs zo ver als buiten de regio om, dan zal ook ingezet moeten worden op een groei in financiële middelen, mocht de organisatie en de verhouding dit vereisen. De stichting wil gelden verwerven vanuit ons filantropisch gedachtegoed door middel van project donaties, (giften) en schenkingen. Deze fondsenwerving gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens (in) directe contacten met donateurs. De bestaande contacten met donateurs en organisaties worden actief onderhouden en daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het werven van nieuwe contacten en daarmee nieuwe donateurs. Dit doen wij middels brieven, telefonische contactmomenten, het inzetten van multimedia en het gebruik van sociaal media. Voorbeelden:

Ons voorkeur gaat echter uit op een periodieke gift (formulier te downloaden op ons website) die schriftelijk is vastgelegd in een onderhandse schenking overeenkomst. De looptijd is minimaal 5 jaar en stelt de stichting in staat om een juiste planning te maken in kosten beheersing en in te zetten vrijwilligers ten opzichte van te realiseren activiteiten. Donaties en schenkingen zijn eenrichtingsverkeer en geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! Een eenmalige financiële schenking is hier ook een voorbeeld van.

Filantropie: vrijwillige, private bijdragen (in de vorm van tijd, geld) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van.

Fondsenwerving: werven van donaties, subsidies en alle vormen van werving van aanvullende middelen.

Wij geloven dat wij een goed doel nastreven voor de jeugd. Aanvullend willen wij graag benadrukken dat de stichting geen winstoogmerk heeft en afhankelijk is van bijdragen van anderen.

 

3.3 Vermogensbeheer-, uitgaven- en beloningsbeleid

De verworven financiële middelen uit 3.2 zullen voor een minimaal deel t.b.v. continuïteit en groei van de stichting besteed worden aan: beter voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website,

sociale media), informatievoorziening en nieuwe initiatieven. Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten zeker ook door de pandemie crisis om hoeveel kosten dit dan gaat en daarom heeft de Stichting een intern globaal jaarlijkse kosten overzicht begroot.

De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Dit houdt in dat het lastig is in te schatten wanneer zaken gerealiseerd kunnen worden. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting SOP Rotterdam zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel vrijwilliger vergoeding . Er worden geen andere betaald. Stichting SOP Rotterdam zal als stichting zoals beoogd met ANBI-status verplicht een deugdelijke administratie voeren waar alle geldstromen en activiteiten inzichtelijk gepresteerd zullen worden. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL97RABO0310651867 t.n.v. Stichting SOP Rotterdam, Rabobank Rotterdam. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de jaarrekening, de balans, en staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Deze zullen door het bestuur beoordeeld worden en na goedkeuring in de geest van publicatieplicht geopenbaard worden. Daarnaast is er een mogelijkheid voor ieder betrokken bij de Stichting om bij het bestuur een aanvraag te doen over specifieke financiële vraagstukken. Het bestuur zal hier over beslissen en trachten naar buiten transparant over besteding middelen te zijn. Als blijkt dat Stichting SOP Rotterdam haar voort bestaan niet meer kan realiseren om wat voor reden dan ook zal de stichting worden opgeheven. Stichting heeft in haar statuten betreffend liquidatie bepaling bepaald vanuit regelgeving, dat haar eventueel batig saldo wordt overgedragen aan een soortgelijk Stichting met ANBI status. Dit zal het bestuur in overleg met Belastingdienst doen.

 

3.4 Beschikken over het vermogen van de instelling

De ANBI-status waar wij voor in aanmerking willen komen stelt als voorwaarde dat geen (rechts)persoon over het vermogen van de instelling mag beschikken als ware het eigen vermogen. Onze organisatie voldoet aan deze norm. Op grond van artikel 4 van de statuten van Stichting SOP Rotterdam en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen onze instelling. Op basis van lid 6 van dit artikel heeft iedere bestuurder één stem, wat betekent dat alleen de bestuursleden van Stichting SOP Rotterdam een geldige stem bezitten en besluiten kunnen nemen ten behoeve van de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen is bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert intensief afhankelijk van aankomende activiteiten. De vaststelling van de financiële jaarstukken zal een speciale vergadering vergen. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

 

 

4 Overige

4.1 Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuur lid:

Voorzitter: Milan Vukas

Secretaris:

Penningmeester: Milan Vukas

Algemeen bestuurslid:

De stichting beschikt tevens over een zo goed als vaste groep welwillende vrijwilligers, afhankelijk van het project en hun tijd, die onmisbaar zijn voor de realisatie van onze activiteiten. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:

Overleg met instanties, financiële acquisitie, contact met donateurs, samenwerkingspartners, fondsen e.d., het opzetten van culturele- en sportprojecten in de breedste zin van deze omschrijving en toegelicht in dit beleidsplan, PR en communicatie (bekendheid),het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties, financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De verdeling is genomen naar functie maar deze overlapt elkaar, om elkaars kwaliteiten, invloed en contacten te versterken en ten volle te benutten.

Meer informatie over het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting SOP Rotterdam. Deze akte is op te vragen bij Stichting SOP Rotterdam per e-mail: info@soprotterdam.com.

 

4.2 Publicatieplicht

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van bekendmakingen en publicaties via www.soprotterdam.com.